KUKBUK ogłasza nowy konkurs!

Tekst: redakcja
Zdjęcia: materiały redakcyjne

21 04 2018

REGULAMIN KONKURSU KUKBUK
„Kulinarny Szpieg – Całoroczny Konkurs KUKBUK”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się realizacja konkursu „Kulinarny Szpieg – Całoroczny Konkurs KUKBUK” („Konkurs”) organizowanego na stronie internetowej pod adresem: www.kukbuk.com.pl („Strona Internetowa”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka KUKBUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerniowieckiej 4b, 02-705 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000434048, REGON: 146313450, NIP: 7010354714, o kapitale zakładowym 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych („Organizator”).
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2016, poz. 471).
 4. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z  Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 5. Konkurs trwa od maja 2017 r. do grudnia 2017 i składa się z:
  1. 6 miesięcznych odcinków, z czego każdy z nich trwa przez okres jednego pełnego miesiąca kalendarzowego („Odcinki”), począwszy od 24 maja 2017 r.,
  2. części finałowej (grudzień 2017) mającej na celu wyłonienie zwycięzcy Konkursu („Finał”).
 6. Pierwszy Odcinek Konkursu obejmuje okres od dnia 24 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
 7. Konkurs prowadzony będzie na Stronie Internetowej Organizatora.
 8. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na Stronie Internetowej oraz na profilu Organizatora w Serwisie Facebook, znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/kukbuk („Profil”).

§ 2
ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”). Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dostarczoną Organizatorowi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i pominięcia takiej osoby w Konkursie.
 2. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 3. Każdy Odcinek Konkursu składa się z:
  1. trzech zadań merytorycznych, polegających na udzieleniu przez Uczestnika poprawnej odpowiedzi na pytanie testowe dotyczące magazynu KUKBUK („Zadanie Merytoryczne”);
  2. zadania kreatywnego polegającego na sporządzeniu autorskiej fotografii, artykułu bądź recenzji odpowiadającej tematyce danego Odcinka („Zadanie Kreatywne”).
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest:
  1. przesłanie Organizatorowi adresu e-mail Uczestnika zawierającego imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu kontaktowego oraz adresu do korespondencji;
  2. wykonanie wszystkich trzech Zadań Merytorycznych oraz Zadania Kreatywnego, przy czyn warunkiem możliwości przesłania Organizatorowi Zadania Kreatywnego jest prawidłowe wykonanie wszystkich Zadań Merytorycznych danego Odcinka.
 5. Rozwiązywanie Zadań Merytorycznych będzie następowało za pomocą przystosowanego do tego systemu znajdującego się na Stronie Internetowej, przy czym tylko jedna odpowiedź spośród przedstawionych propozycji będzie prawidłowa.
 6. Rozwiązanie Zadania Kreatywnego należy wysłać bezpośrednio na adres e-mail: redakcja@kukbuk.com.pl, przy czym powinno ono zostać przesłane nie później niż do ostatniego dnia danego Odcinka.
 7. Zadanie Kreatywne należy przesłać z adresu e-mail tożsamego z tym, który został podany przez Uczestnika w trakcie wykonywania Zadań Merytorycznych.
 8. Uczestnik może kilkukrotnie podejmować próbę wykonania Zadań Merytorycznych, jednak jest uprawniony do przesłania tylko jednego Zadania Kreatywnego. W przypadku zgłoszeń Uczestników, którzy prześlą więcej niż jedno Zadanie Kreatywne, żadne z nich nie będzie uwzględniane przy wyłanianiu zwycięzcy danego Odcinka.
 9. Zadania Merytoryczne oraz Zadanie Kreatywne w danym Odcinku będą ogłaszane przez Organizatora na Stronie Internetowej oraz Profilu.
 10. Zadania Merytoryczne oraz Zadanie Kreatywne przesłane po terminie lub zamieszczone w miejscu innym niż wynikające z treści Regulaminu nie będą uwzględnione przez Organizatora.
 11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu oraz:
  1. oświadczeniem przez Uczestnika, iż posiada pełnię praw autorskich do przesyłanego Zadania Kreatywnego oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu ich rozpowszechniania;
  2. udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania Zadania Kreatywnego poprzez: jego udostępnienie na Profilu, na Stronie internetowej Organizatora, a także na profilu Organizatora w serwisie Instagram, znajdującym się pod adresem: www.instagram.com/kukbuk_official/.
 12. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.
 13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 14. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu. Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

§ 3
ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY DANEGO ODCINKA

 1. Wskazanie zwycięzców poszczególnych Odcinków odbędzie się na warunkach i zasadach wskazanych poniżej.
 2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy wykonali prawidłowo wszystkie Zadania Merytoryczne i przesłali Zadanie Kreatywne zostaną wpisani na listę konkursową danego Odcinka.
 3. Z Uczestników wpisanych na listę danego Odcinka zostanie wyłonionych trzech zwycięzców („Zwycięzca Odcinka”).
 4. Zwycięzcy Odcinka zostaną wybrani przez Komisję stworzoną przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora („Komisja”). Zwycięzcą danego Odcinka zostanie Uczestnik Odcinka, który odpowie prawidłowo na wszystkie Zadania Merytoryczne oraz którego Zadanie Kreatywne będzie - według uznania Komisji – najciekawsze, najbardziej kreatywne i przykuwające uwagę.
 5. Zwycięzca danego Odcinka traci prawo do udziału w pozostałych Odcinkach Konkursu.
 6. Komisja działa kolegialnie. Z posiedzeń Komisji zostanie sporządzony pisemny protokół podpisywany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez Organizatora.
 7. Informacja o wybraniu Zwycięzcy danego Odcinka zostanie opublikowana na Stronie Internetowej Organizatora, na Profilu, a także na profilu Organizatora w serwisie Instagram, znajdującym się pod adresem: www.instagram.com/kukbuk_official/ w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zakończenia danego Odcinka.

§ 4
FINAŁ KONKURSU

 1. Po zakończeniu ostatniego Odcinka Konkursu i wyłonieniu ostatniego Zwycięzcy Odcinka, Organizator przeprowadzi Finał Konkursu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Organizator skontaktuje się telefonicznie z każdym ze Zwycięzców poszczególnych Odcinków w celu przeprowadzenia zadania finałowego polegającego na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na przedstawione przez Organizatora pytania dotyczące magazynu KUKBUK i strony internetowej Organizatora („Zadanie Finałowe”).
 3. Zwycięzcą Konkursu zostanie Zwycięzca Odcinka, który udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania zadane w Zadaniu Finałowym.
 4. Informacja o wyłonieniu Zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowana na Stronie Internetowej Organizatora, na Profilu, a także na profilu Organizatora w serwisie Instagram, znajdującym się pod adresem: www.instagram.com/kukbuk_official/ w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty wykonania Zadania Finałowego przez ostatniego Zwycięzcę Odcinka.

§ 5
NAGRODY

 1. Każdy Zwycięzca Odcinka otrzyma od Organizatora jedną nagrodę odcinka(„Nagroda Zwycięzcy Odcinka”). Dana Nagroda Zwycięzcy Odcinka będzie ogłaszana przez Organizatora raz w miesiącu.
 2. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę główną, określoną przez Organizatora („Nagroda Zwycięzcy Konkursu”).
 3. Żadna z nagród przewidzianych w Konkursie nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

§ 6
REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Konkursu bezpośrednio na adres e-mail redakcja@kukbuk.com.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora drogą elektroniczną na adres wskazany w treści reklamacji.
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację.

§ 7
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu na Profilu oraz przyznania nagród w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest KUKBUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerniowieckiej 4b, 02-705 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000434048, REGON: 146313450, NIP: 7010354714, o kapitale zakładowym 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych (dalej „ADO”).
 3. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem e-mail: redakcja@kukbuk.com.pl
 4. ADO informuje, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia.
 5. ADO oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 8
PODATEK DOCHODOWY

 1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) (zwana dalej "ustawą o pdof").
 2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestnika Konkursu będącej towarem nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 3. W przypadku gdy wartość nagrody otrzymanej w Konkursie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zwycięzcy otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne, które nie będą wydawane zwycięzcom i zostaną przeznaczone na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, a zmiany wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich na Stronie Internetowej Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Konkursu w każdym czasie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na Stronie Internetowej.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
© KUKBUK 2017